P O W I A T O W Y   Z A R Z Ą D   D R Ó G

 

62-600 Koło

( (063) 2610576

e-mail

Regon

NIP

ul. Toruńska 200

fax(063) 2610576

pzd@starostwokolskie.pl

311022989

666-17-72-234

Nasz znak: PZD/221/DT/82/2015                                                                                                Koło, dnia 08.10.2015 r.

 

 

 

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) informuję, o zamiarze rozpoczęcia zadania inwestycyjnego p.n.:

 

„Przebudowa  drogi powiatowej nr 3465P – ulica Księdza Serafina Opałki i nr 3477P

– ulica Składowa w Kole”

Lokalizacja:      miasto Koło, Gmina Miejska w Kole, powiat kolski, województwo wielkopolskie

Orientacyjna długość:    1,21714 km

Klasa drogi:      Z – zbiorcza

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenie należy kierować na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

 

Jak stanowi art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących  umieszczeniu lub eksploatacji:

a)      urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)      linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszt wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Niniejsza informacja z dniem dzisiejszym została zamieszczona na stronie internetowej:

www.pzdkolo.pl

 

Otrzymuje:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa