POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG

ul. Toruńska 200

62 – 600 KOŁO

 

 

Ogłasza I przetarg

na sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (1 szt. akacja,  23 szt. klon ) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3205P  na odcinku Borki – Osiek Wielki  na warunkach  jak w specyfikacji.

cena wywoławcza - wg załącznika

( uwzględniono  w  wycenie  rekompensatę  za  samodzielne  ścięcie  przez obniżenie  wartości  szacunkowej

 o połowę )

 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktu z oferentami jest Grażyna Kaźmierska ,  tel. 63 26 10 576,  pokój nr 2 w godz. 800 do 1400

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie  Urzędu Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1,

61 – 613 Osiek Mały

Termin składania ofert upływa dnia  04.11.2014. o godz. 900.

Otwarcie   ofert  nastąpi  w  dniu  04.11.2014r. o godz. 910

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości minimum 10% ceny wywoławczej, najpóźniej na  30 minut przed otwarciem ofert.

 

Prawo pierwokupu przysługuje właścicielom nieruchomości przylegających bezpośrednio do granicy pasa drogowego  w stosunku do drzew rosnących na odcinku bezpośredniego sąsiedztwa  z ich nieruchomością ( § 8, pkt. 1 regulaminu zbycia drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zatwierdzonego uchwałą  nr 122/116/2004  z dnia 22.12.2004r Zarządu Powiatu Kolskiego do wglądu w siedzibie PZD w Kole lub na stronie internetowej www.pzdkolo.pl. ), którzy zgłoszą się przed przetargiem do  PZD w Kole przedstawiając akt własności  gruntów świadczący o bezpośrednim sąsiedztwie  w stosunku do rosnących drzew po cenie wywoławczej. Brak zgłoszeń  będzie stanowił  o rezygnacji przez właścicieli nieruchomości  przyległych bezpośrednio do pasa drogowego   z prawem pierwokupu i przedmiotowe drzewa zostaną  zbyte w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Powiatowy Zarząd Dróg  w Kole zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Nieodłączną częścią niniejszego przetargu są specyfikacje.