WARUNKI  OBOWIĄZUJĄCE  OFERENTÓW  PRZY  WYCINCE  DRZEW  ORAZ SPECYFIKACJA  PRZETARGU  PRZEDMIOTU  SPRZEDAŻY

 

Sprzedaż z wycinką 24 szt. drzew (1 szt. akacja,  23 szt. klon ) rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej  nr 3205P  na odcinku Borki – Osiek Wielki,

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Przedmiotem zbycia są drzewa rosnące w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Borki – Osiek  Wielki. Drzewa zostały oznaczone i ponumerowane. Zbywający (PZD) posiada ważną   decyzję na wycinkę zbywanych drzew.

Oferent, który zakupił dane drzewo na koszt i staraniem własnym wytnie drzewo, wg warunków wycinki wyszczególnionych poniżej. Warunki dotyczą wszystkich oferentów i nie stanowią przedmiotu negocjacji.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ :

W przetargu udział brać mogą osoby prywatne oraz podmioty gospodarcze.

Prawo pierwokupu przysługuje właścicielom nieruchomości przylegających bezpośrednio do granicy pasa drogowego  w stosunku do drzew rosnących na odcinku bezpośredniego sąsiedztwa  z ich nieruchomością ( § 8, pkt. 1 regulaminu zbycia drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zatwierdzonego uchwałą  nr 122/116/2004  z dnia 22.12.2004r Zarządu Powiatu Kolskiego do wglądu w siedzibie PZD lub na stronie internetowej www.pzdkolo.pl., którzy zgłoszą się przed przetargiem do  PZD w Kole przedstawiając akt własności świadczący o bezpośrednim sąsiedztwie  w stosunku do rosnących drzew po cenie wywoławczej.

Wybór oferty zostanie dokonany spośród ważnych ofert.

Ofertę uznaje się za ważną jeżeli:

 

 

Na każde drzewo z osobna zostanie dokonane rozstrzygnięcie w oparciu o złożone ważne oferty.

Rozstrzygnięcia przetargu dokonuje komisja przetargowa powołana przez Dyrektora PZD.

Cenę wywoławczą ustala Powiatowy Zarząd Dróg  w oparciu o aktualne ceny drzew obowiązujące w Nadleśnictwie  Koło właściwe dla ceny drzewa opałowego pomniejszone o połowę z tytułu samodzielnej wycinki. Osoba lub przedsiębiorca wyrażający wolę  przystąpienia do przetargu wnosi wadium  w wysokości  minimum 10% wartości ceny wywoławczej drzew, którymi jest zainteresowany w terminie i sposób określony w ogłoszeniu. Brak wniesienia wadium w wymaganej wysokości skutkować będzie  odrzuceniem oferty w części dotyczącej drzew, na które nie wniesiono wadium. Ustala się formę oferty w postaci zamkniętej koperty. Ofertę składa się przed upływem wyznaczonego terminu do zapieczętowanej  skrzynki z otworem wrzutowym. Komisja przetargowa w składzie minimum  trzy osobowym złożona  z pracowników Powiatowego Zarządu Dróg komisyjnie po upływie terminu składania ofert zabezpiecza otwór wrzutowy i opieczętowuje go. Komisja Przetargowa o wyznaczonym  ogłoszeniem czasie przystępuje do otwarcia ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę proponującą najwyższą cenę  na dane drzewo. W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ofert o jednakowej cenie, uznanej przez komisję przetargową za najkorzystniejszą  zorganizowana zostanie dogrywka, w której udział wezmą oferenci, których to dotyczy.

Formularz ofertowy wypełniony na kilka drzew bierze udział w każdym rozstrzygnięciu, na które został wypełniony.

 

WADIUM:

Pobiera się wadium w wysokości minimum 10% wartości cen wywoławczych drzew , którymi oferent jest zainteresowany  wpłaconej na minimum 30 minut przed otwarciem ofert. Wadium wnosi się w gotówce.

Wadium zostaje zwrócone po ogłoszeniu rozstrzygnięcia przetargu  na zbycie drzew  z pasa drogowego w/w dróg/ulic powiatowych oferentom, których oferty okazały się nieważne lub mniej korzystne w postaci gotówki po pisemnym powiadomieniu.

Wadium oferentów, którzy zaproponowali najkorzystniejszą cenę stanowi część wpłaty za drzewo.

W przypadku wycofania się oferenta, który wygrał dane drzewo następuje przepadek wadium za daną pozycję na rzecz PZD. Wadium przepada również w przypadku nie odebrania  umowy na ścinkę drzewa.

Na dowodzie wpłaty wadium zostaną  określone drzewa, którymi oferent jest zainteresowany.

ODBIÓR  UMOWY  NA ŚCINKĘ:

Odbiór  umowy następuje po upływie terminów określonych w § 6 regulaminu zbycia drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zatwierdzonego uchwałą  nr 122/116/2004  z dnia 22.12.2004r Zarządu Powiatu Kolskiego do wglądu w siedzibie PZD lub na stronie internetowej www.pzdkolo.pl. i pisemnym powiadomieniu o jej odbiorze od przedstawicieli  PZD  w Kole w siedzibie przy                ul. Toruńskiej 200.

Umowa jest imienna i nie  dopuszcza się cesji na inną osobę. Odbiór umowy jest możliwy po wpłacie przez oferenta pozostałej części  kwoty wynikającej z rozstrzygnięcia (oprócz wadium) w gotówce. Nieodebranie umowy spowoduje utratę wadium na rzecz PZD. Nie wydaje się paragonu, rachunku lub faktury. Umowę  z naliczonymi opłatami należy traktować jako dowód nabycia drewna. Do opłat nie nalicza się podatku Vat.

WARUNKI WYCINKI:

1.       Ścinka, wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi powinny się odbyć po telefonicznym zgłoszeniu do PZD w Kole przynajmniej na 1 dzień przed jej zaplanowaniem.

Prace związane ze ścinką odbywać się będą w obecności i pod nadzorem  przedstawiciela PZD.

2.       Prowadzone roboty w pasie drogowym związane z wycinką należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” z 1991 r (Załącznik nr 1 do Zarządzenia MTiGM oraz SW z dnia 06.06.1990 r. MP Nr 24, poz 184 z dnia 1990.06.18 oraz przepisami BHP w zakresie wycinki drzew.)

3.       Koszty związane z wycinką i transportem drzew, przywróceniem pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz  zabezpieczenia robót ponosi Oferent.

Ewentualne szkody i straty powstałe na skutek i w czasie wykonywania wycinki drzew obciążają w całości Oferenta.

4.       Cięcie drzew należy wykonać 10 cm poniżej poziomu pobocza /rowu/chodnika.

5.       Wycinkę drzew należy wykonać w terminie do 15.02.2015r od daty podpisania umowy. Cięcia drzew należy wykonać w kierunku przyległego chodnika, nie powodując upadku na jezdnię, a w przypadku przeszkód ( istniejących budynków lub budowli technicznych ) dopuszcza się ścinkę w kierunku chodnika/rowu przydrożnego bez zajęcia jezdni,

6.       W czasie prowadzenia ścinki należy bezwzględnie zatrzymać ruch na drodze w sposób nie powodujący dodatkowego zagrożenia na drodze i na czas nie dłuższy niż 10 – 20 min. , przy współpracy z PZD. Czas zatrzymania ruchu na drodze nie może kolidować z ruchem pojazdów komunikacji zbiorowej (PKS),

7.       W przypadku braku oznakowania, nieprawidłowego zabezpieczenia ruchu drogowego oraz nieprawidłowej techniki ścinki prace mogą zostać wstrzymane przez przedstawiciela PZD do czasu dopełnienia wszystkich wymogów przez oferenta.

WYKONANIE WYCINKI ;

Ścinkę  wraz  z wywozem należy wykonać do dnia określonego w umowie.

Nie wykonanie powyższego spowoduje wygaśnięcie umowy oraz przepadek wpłaconej kwoty.