Pytania i odpowiedzi

 

Pyt.: Dlaczego Powiatowy Zarząd Dróg nie udziela odpowiedzi na artykuły prasowe?

Odp.: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole nie prenumeruje lokalnej prasy, a wydawcy prasy lub redaktorzy artykułów nie nadsyłają swoich artykułów celem zajęcia stanowiska. W związku z brakiem informacji o poruszanych problemach, PZD nie może się do nich ustosunkować. PZD jako organ administracji samorządowej wymaga aby konkretny problem został sformułowany pisemnie, na który może zostać udzielona pisemna odpowiedź do znanego adresata.

 

Pyt.: Dlaczego część dróg powiatowych na terenie powiatu kolskiego jest w złym stanie technicznym i kiedy to się zmieni?

Odp.: Drogi mają swoją określoną trwałość na którą głównie składają się technologia wykonania, obciążenie ruchem drogowym, prawidłowe odwodnienie i okres użytkowania. Duża część dróg była realizowana etapami z wykorzystaniem rodzimych materiałów. Często na drodze (dukcie) gruntowym układano kamienne otaczaki tzw. „kocie łby” lub wysypywano warstwę żużla wielkopiecowego. Działania te miały za zadanie wyrównać drogę i umożliwić przejazd. Nie prowadzono badań geotechnicznych i często kolejne warstwy „utwardzeń układano na warstwach nienośnych, wysadzinowych (iły, gliny, bentonit). Z biegiem czasu wyrównywano dotychczasową nawierzchnię klińcem lub bezpośrednio układano warstwę nawierzchni bitumicznych. W dużej części dróg na podbudowę wykorzystywano tłuczeń wapienny, który charakteryzuje się niską trwałością oraz cechuje go tendencja do rozpuszczania pod wpływem wilgoci. Na drogach gdzie warstwy bitumiczne układano bezpośrednio na żużel wielkopiecowy lub tłuczeń wapienny, z biegiem czasu pojawia się gęsta siatka spękań odbitych, które na skutek penetracji wód opadowych i roztopowych, szczególnie w okresach częstych przejść temperatury przez 0 st. Celsjusza wykruszają się i powstają ubytki w nawierzchniach tzw. „dziury”. Niestety bardzo duża część dróg powiatu kolskiego była wykonywana właśnie w taki sposób, co przyczynia się do ich niskiej trwałości. Właściwe wykonanie nawierzchni bitumicznej wymaga ułożenia 2 warstw bitumicznych: warstwy wiążącej (dolnej) i warstwy ścieralnej (górnej). Większość dróg została wykonana w jednej warstwie bitumicznej. Od szeregu lat w tempie geometrycznym rośnie ilość pojazdów, a w ślad za tym natężenie ruchu drogowego. Część transportu wykonywanego koleją została przeniesiona na drogi publiczne. Transport ciężarowy często przekracza dopuszczalne obciążenie wynoszące dla dróg powiatowych i gminnych 80kN na oś. Powyższe okoliczności wpływają na drastyczne pogorszenie jakości dróg, które wielokrotnie przekraczają wiek 30 lat. Należy wspomnieć, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, drogi należy projektować i wykonywać zakładając okres trwałości 20 lat. Przy takim założeniu w zestawieniu z ilością dróg i ulic powiatowych wynoszących 463km, oznacza iż w celu zachowania istniejącej sieci drogowej, rocznie należy dokonywać odnów 23km dróg, niezależnie od remontów obiektów inżynierskich (mostów, przepustów, wiaduktów) których koszty są niewspółmiernie duże, choć punktowe. Tylko w 2007r. Powiatowy Zarząd Dróg dokonał odnów – przebudów dróg na odcinków na długości 14km. Pozostałe lata niestety były uboższe. Zakres robót na drogach uzależniony jest od zabezpieczanych środków na ten cel. Chcąc zwiększyć zakres odnów oraz przebudów należy zwiększyć środki finansowe na ten cel.

 

Pyt.: Od czego zależy wprowadzenie remontu – inwestycji drogowej do planu robót danego roku?

Odp.: Możliwość rozpisania przetargu na realizację zadania drogowego przez Powiatowy Zarząd Dróg uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych przez organ stanowiący – Radę Powiatu Kolskiego. Ogłoszenie przetargu bez zabezpieczonych środków lub podpisanie umowy na wartość przekraczającą środki jest równoznaczna ze złamaniem dyscypliny finansów publicznych i wyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych w stosunku do dyrektora jednostki budżetowej jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg. Realizacja inwestycji musi zostać poprzedzona przygotowanie technicznym najlepiej w roku poprzedzającym rok wykonawczy. Zarząd Powiatu Kolskiego jako organ wykonawczy Rady Powiatu Kolskiego corocznie zbiera wnioski Wójtów, Burmistrzów Gmin z określeniem zadania oraz wartości dofinansowania. Wynika to z przyjętej zasady partycypacji w inwestycjach drogowych, która zakłada że dane zadanie drogowe zostaje wprowadzone do realizacji pod warunkiem zabezpieczenia części środków ze strony Gminy. Proporcje te wynoszą 40% Gmina, 60% Powiat dla robót nawierzchniowych oraz 50% Gmina, 50% Powiat dla robót chodnikowych. Środki zabezpieczone przez Rady Gmin w postaci uchwał o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu muszą zostać wprowadzone do budżetu Powiatu wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego Powiatu w drodze uchwały budżetowej Rady Powiatu. Na podstawie obydwu uchwał PZD przygotowuje dla Zarządu Powiatu porozumienia regulujące terminy i wzajemne rozliczenia finansowe. Na bazie porozumień PZD ustala z Gminami zakres i rodzaj robót przewidzianych do realizacji w ciągu danego roku budżetowego. Często zadania są przyjmowane w ciągu trwania roku budżetowego bez przygotowania technicznego zadania drogowego.

 

Pyt.: Dlaczego przygotowanie techniczne zadania drogowego tak długo trwa?

Odp.: Proces przygotowania technicznego inwestycji drogowej trwa obecnie około 4-o krotnie dłużej niż sama realizacja. Przygotowanie obejmuje konieczność aktualizacji podkładów geodezyjnych do celów projektowych, uzyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, sporządzenia dokumentacji drogowej i kanalizacji deszczowej (ulice), uzgodnienia na Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Kole, często wykonania opracowań branżowych na usunięcie kolizji  w zakresie telekomunikacji, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, energetyki, oświetlenia ulicznego, gazyfikacji, urządzeń melioracyjnych, opracowanie operatów wodno – prawnych, projektów podziałów geodezyjnych. Wymagane jest uzgodnienie włączeń dróg publicznych w obrębie skrzyżowań, uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody (obszary Natura 2000 znacząco wydłużają proces uzyskania decyzji), decyzję o realizacji zadania drogowego lub decyzję o pozwoleniu na budowę. Niestety obowiązujące przepisy prawne skutecznie wydłużają proces przygotowania inwestycji.

 

Pyt.: Jak zaradzić rosnącemu natężeniowi ruchu drogowego?

Odp.: Duże natężenie ruchu drogowego szczególnie odczuwalne jest w ośrodkach miejskich. Najdotkliwsze jest w godzinach szczytu, tj. godz. 6:30-7:30 oraz 13:30-16:00. Jest to głównie związane z dojazdami i powrotami do i z pracy oraz popołudniowymi zakupami. Natężenie dodatkowo wzrasta w dni targowe oraz jarmarki. W znacznej części spowodowane jest poszukiwaniem miejsca do zaparkowania. Z racji istniejącej, zwartej zabudowy centrów miast dodatkowe miejsca parkingowe mogą powstać jedynie poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wyznaczeniem miejsc parkingowych podłużnych lub skośnych. Powoduje to zmianę organizacji ruchu i przeniesienie zablokowanego kierunku ruchu na inne ulice. Z racji zajmowania miejsc parkingowych, często przez wiele godzin, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub ich pracowników wskazane jest wprowadzenie płatnej strefy parkingowej wymuszającej rotację pojazdów. Osobną kwestią jest wyprowadzenie taboru ciężarowego z centrów miast. W tym celu konieczne staje się wprowadzenie strefy ograniczonego tonażu z możliwością jej objazdu przez ruch ciężarowy i tranzytowy. Niestety do tego celu konieczne staje się wykorzystanie istniejących ciągów komunikacyjnych często nieprzystosowanych geometrycznie (łuki, szerokości, skrzyżowania) do gabarytów samochodów ciężarowych. Przyjęte rozwiązania należy traktować jako przejściowe do czasu wykonania ciągów drogowych zapewniających możliwość przejazdu taboru ciężarowego szczególnie w zakresie obwodnic.

 

Pyt.: Czemu służą procedury i opłaty za zajmowanie pasów drogowych?

Odp.: Powyższe wynika z obowiązujących uregulowań prawnych w tym zakresie. O ile drogą publiczną może poruszać się każdy posiadający stosowne do tego uprawnienia, to inne czynności podejmowane w pasach dróg wymagają zgody zarządu drogi. Zarząd drogi określa warunki na jakich może dojść do zajęcia i odtworzenia pasa drogowego, wymaga zatwierdzonego przez Organ Zarządzający Ruchem (Starostę Kolskiego) projektu oznakowania w przypadku kolizji z ruchem drogowym oraz odbiera pas po zakończonym zajęciu egzekwując prawidłowość przywrócenia drogi do pierwotnej użyteczności. Tak więc prawodawca mając świadomość, że daną drogą może przemieszczać się dziennie nawet kilka (kilkanaście) tysięcy pojazdów, a każde zajęcie pasa drogowego zagraża bezpieczeństwu mienia i życia uczestników ruchu oraz może niszczyć majątek drogowy bez gwarancji jego odtworzenia, powierzył pieczę nad nim zarządom dróg. Można sobie wyobrazić sytuację, w której zajmujący pas drogowy w celu np. wykonania przekopu przez nawierzchnię bitumiczną bez uzgodnienia z zarządem drogi odtwarza go jedynie zasypując wykop żwirem. Jak wówczas wyglądałyby drogi? Od zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, utrzymaniem dróg, zarząd drogi pobiera opłaty. Opłaty naliczane są w oparciu o planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego (m2), ilość dni i cenę jednostkową ustaloną w oparciu o uchwałę organu stanowiącego samorządu, czyli Radę Powiatu Kolskiego. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządu drogi, przekroczenie terminu lub powierzchni zajęcia pasa drogowego, zarząd drogi wymierza karę w wysokości 10-o krotnej wartości opłaty. Opłaty za zajęcie pasów dróg powiatowych stanowią przychód Powiatu Kolskiego i są odprowadzane przez Powiatowy Zarząd Dróg na konto Starostwa Powiatowego w Kole.