Drogi są dobrem publicznym chronionym prawem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowym celem dróg jest zapewnienie komunikacji ich użytkownikom.

 

Szczególne korzystanie z dróg publicznych wymaga zezwolenia Zarządu Drogi.

 

Szczególnym korzystaniem z dróg publicznych jest każde działanie na terenie pasa drogowego niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i ruchem drogowym.

 

Pas drogowy to przestrzeń gruntu zajęty pod drogę / ulicę wydzielony liniami granicznymi (zgodnie z ewidencją gruntów) wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią.

 

Tekst ujednolicony ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (strona Sejmu)

 

 

 

Na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i ruchem drogowym w pasie drogowym Zarząd Drogi wyraża zgodę w drodze decyzji lokalizacyjnej. Decyzja wyrażająca zgodę na lokalizację urządzeń stanowi jednocześnie podstawę do okazania się prawem do dysponowania gruntem przed organami Architektoniczno – Budowlanymi. W przypadku mało precyzyjnego zamiaru Inwestora, Zarząd Drogi wyraża wstępną opinię o planowanym przedsięwzięciu w drodze warunków technicznych stanowiących założenia projektowe celem ich realizacji w opracowaniu budowlanym (technicznym).

Równolegle ze zgłoszeniem zamiaru zajęcia pasa drogowego wymagane jest aby Inwestor złożył wniosek do Zarządu Drogi o umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Za umieszczenie urządzenia Zarząd Drogi nalicza coroczne opłaty w wysokości iloczynu rzutu poziomego urządzenia i stawki rocznej.

Za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i ruchem drogowym, Powiatowy Zarząd Dróg pobiera opłatę w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu w drodze uchwały. Stawki za zajęcie pasa drogowego- uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXI/153/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. (Dz.Urz.W.W., poz. 650  z 16 stycznia 2020r.)

 

 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (strona Sejmu).

 

 

 

W zależności od planowanego przez wnioskodawcę sposobu zajęcia pasa drogowego Zarząd Drogi wymaga załączenia projektu organizacji ruchu lub schematu zabezpieczenia robót. Projekt organizacji ruchu jest wymagany w przypadku kolizji z ruchem drogowym (ruch kołowy, rowerowy i pieszy).

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (strona Sejmu) Organem Zarządzającym Ruchem na drogach powiatowych i gminnych jest Starosta.

 

Wymagania dotyczące projektów organizacji ruchu precyzuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (strona Sejmu).

Schemat zabezpieczenia robót obejmuje wymagania wynikające z przepisów BHP i innych.

 

 

 

Typowe formularze wniosków:

 

Warunki techniczne i uzgodnienie lokalizacyjne obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej

 

Wniosek dotyczący uzgodnienia lokalizacji urządzeń infrastruktury w pasie drogowym

 

Wniosek dotyczący umieszczenia urządzenia w pasie drogowym

 

Wniosek o warunki, uzgodnienie lokalizacji, uzgodnienie projektu zjazdu

 

Zgłoszenie zamiaru zajęcia pasa drogowego

 

Awarie urządzeń infrastruktury technicznej

 

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Wniosek o przedłużenie zajęcia pasa drogowego

 

Zgłoszenie odbioru pasa drogowego

 

Zgłoszenie odbioru pasa drogowego po reklamie

 

Zgłoszenie odbioru pasa drogowego po awarii

 

Protokół komisyjnego odbioru pasa drogowego

 

W przypadku zainteresowania inwestora uprawomocnieniem wydanej przez Powiatowy Zarząd Dróg decyzji administracyjnej w przypadku gdy jest on jedyną stroną postępowania wymagane jest złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Przykładowe oświadczenie:

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania plik pdf

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania plik edytowalny

 

 

 

 

Zezwolenia na zajęcie, lokalizowanie i umieszczanie w pasie drogowym robót, obiektów i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na podstawie art. 4 Załącznik, Część III, ust. 44 Rubryka 4 „Zwolnienia” pkt. 8 i 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej są zwolnione z opłaty skarbowej.

Typowe czynności podlegające wniesieniu opłaty skarbowej:

 

 

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł (art. 4 Załącznik, Część IV ustawy o opłacie skarbowej)

 

 

- zaświadczenie – 17 zł (art. 4 Załącznik, Część II, ust. 21 ustawy o opłacie skarbowej)

 

 

- przedłużenie lub zmiana terminu zezwolenia / pozwolenia – 44 zł (art. 4 Załącznik, Część I, ust. 21 ustawy o opłacie skarbowej)

 

 

- wydanie duplikatu zezwolenia / pozwolenia – 24 zł (art. 4 Załącznik, Część I, ust. 22 ustawy o opłacie skarbowej).

 

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Kole lub na jego konto: Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Kole:  13 1090 1203 0000 0000 2000 5871 (link)

 

 

 

Drzewa jako część majątku drogowego podlegają zarządzającemu pasem drogowym, czyli Zarządowi Dróg. Zatem wnioski w zakresie usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego należy kierować do Zarządu Drogi. Pracownicy PZD na podstawie wizji terenowej przy pomocy map geodezyjnych o treści sytuacyjno – wysokościowej ustalają, czy drzewa rosną jedynie na terenie pasa drogowego, czy w granicy (współwłasność), czy też na terenie sąsiednim. Czynność ta jest niezbędna w celu określenia strony przed organem udzielającym zgody na usunięcie drzew w drodze decyzji administracyjnej t.j. Wójta / Burmistrza Gminy / Miasta.

Zbycie drzew stanowiących majątek drogowy na terenie Powiatu Kolskiego reguluje uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.167.256.2022 z dnia 15.02.2022r.

Wniosek o usunięcie drzew i krzewów

 

 

 

Wszelkie przychody zgodnie z ustawą o finansach publicznych są odprowadzane do budżetu Powiatu Kolskiego.